Till innehåll på sidan

Vår pedagogiska plattform

Allt vi erbjuder skall leda till något för eleverna, ”Eleven i centrum”. I varje situation bygger vi på elevens utvecklingspotential och förmågor.

Vår utgångspunkt är ett systemiskt synsätt där vi tar ansvar för det sammanhang vi skapar.  Eleverna är beroende av det sammanhang vi skapar i skolan, vi kan möjliggöra eller försvåra
elevernas utveckling och lärande.

Variation stimulerar och ensidighet tröttar, därför skapar vi medvetet variation i undervisningen.

Vår profil, Hälsa - Kultur är en resurs för att nå andra mål i undervisningen.

 

Teoretisk utgångspunkt för Lindeparkens pedagogiska plattform
– Argumentsamling.

Som grund för skolans pedagogiska plattform har vi valt följande forskare.

Urie Bronfenbenner: Systemteori

Aaron Antonovsky: KASAM

Piaget: Tankens utveckling

Roger Sperry: Rörelse främjar inlärning

Matti Bergström
mfl hjärnforskare: Ju mer vi använder hjärnan desto mer växer den

John Dewey: Lärande är en fråga om att konstruera mening

LS Vygotskij: Utveckling startar i socialt samspel

Dela: