Till innehåll på sidan

Arbetssätt

Styrdokument för skolan

Vi arbetar aktivt för att skapa en god didaktisk miljö där eleverna känner sig trygga.

Förväntat resultat

I den årliga brukarundersökningen anser eleverna att de känner sig respekterade och trygga och att de får det stöd och den hjälp de behöver av personalen.

Arbetssätt

Hos oss får du utvecklas i en trygg miljö utifrån dina förutsättningar. Vi utvecklas och lär oss tillsammans. Dina tankar, åsikter och känslor är oerhört viktiga och något vi arbetar särskilt med i våra olika grupper.
Att stimulera till och stötta för personlig och kunskapsmässig utveckling är gymnasiesärskolans uppdrag. På Lindeparken arbetar vi med detta utifrån vår profil, Kultur och Hälsa. Den genomsyrar hela vår verksamhet och används både som arbetssätt och redskap för att främja utveckling och öka måluppfyllelsen.

Kultur

Genom olika estetiska uttryckssätt och skapande får du utveckla dina förmågor och kunskaper. Hos oss får du ta del av, och även själv bidra till, samhällets kulturutbud. Detta vidgar dina vyer, ger dig perspektiv och djupare förståelse. Det ger dig dessutom möjlighet att få visa dina känslor och tankar samt förmedla vad du vill och tycker.

Hälsa

Vi vill att du ska lära dig att se sambanden mellan levnadsvanor och livsmiljö. Därför lägger vi stort fokus och mycket tid på att inspirera och stimulera till hälsofrämjande aktiviteter. Genom dessa får du möjlighet att uppleva, och samtidigt utveckla kunskaper om hur du kan påverka din hälsa. Dessutom vet vi att fysisk aktivitet gynnar din inlärning.
Du har rätt att må så bra som möjligt i skolan och i framtiden!

Resursanvändning

Förstelärares fokusområden kring kommunikation och anpassning av skolans lärmiljö.

Uppföljning

Följs upp vid utvecklingssamtal och andra samtal med föräldrar och elever. Utvecklingsarbetet följs kontinuerligt upp med arbetslags- och utvecklingsledarna på personalmöten och på skyddsgruppens möten.

Utveckling

Under året arbetar elevrådet med att utvärdera och aktualisera skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Skolans ledning i samverkan med arbetslagsledarna ser över och förbättrar den pedagogiska ledningsstrukturen.

Dela: