Arbetssätt

Vi arbetar aktivt för att skapa en god didaktisk miljö där eleverna känner sig trygga.

Förväntat resultat

I den årliga brukarundersökningen anser 95% av eleverna anser att de känner sig respekterade och trygga och att de får det stöd och den hjälp de behöver av personalen.

Arbetssätt

Elev mottar ros och diplom
Elev belönas med ros och diplom efter 5 veckors genomförda Robomemoövningar.

Vi ser över lokaler, undervisningsmaterial, pedagogisk planering. Rastverksamhet finns för att skapa en trygg miljö. Vi arbetar främjande och förebyggande utifrån vår likabehandlingsplan. IT-strategi finns där IT som pedagogiskt verktyg är ett prioriterat område. Vi arbetar med Cogmed Robomemo som är ett program för arbetsminnesträning. Robomemo är ett bra mätinstrument för att man i vardagen ska se förbättringar i arbetsminnet och därmed förbättrade skolresultat. Programmet är forskningsbaserat och under ständig utveckling. 

Skolan har en "Handlingsplan för Lindeparkens hälsoarbete".

Resursanvändning

Två utvecklingspedagoger har uppdrag att arbeta med skolans likabehandlingsplan, värdegrund och kamratstödjarverksamhet. För detta har de fått extra tid.

Uppföljning

Följs upp vid IUP-samtal och andra samtal med föräldrar och elever. Utvecklingsarbetet följs kontinuerligt upp med arbetslags- och utvecklingsledarna, på personalmöten och på skyddsgruppens möten. Handlingsplanen för hälsoarbetet följs upp i samtliga arbetslag och av skolans hälsopedagog vid läsårets slut.

Utveckling

Under året arbetar två utvecklingsledare med att utveckla och fördjupa skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Skolans ledning i samverkan med arbetslagsledarna ser över och förbättrar den pedagogiska ledningsstrukturen.

Dela: